Twój koszyk: 0 ()
GreenLine: +48 77 441 77 34
Czynna pn.-pt. od 8:00 do 16:00

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.drplon.pl, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

3. Sklep internetowy działający pod adresem www.drplon.pl prowadzony jest przez TECHMOT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Konsularnej 1, NIP: 7542836968, REGON: 160050413, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245876, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł.

Dane kontaktowe: Techmot Sp. z o.o.,  ul. Konsularna 1,  45-089  Opole
Adres poczty elektronicznej: kontakt@drplon.pl
Numer telefonu: 698608382

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta ze Sklepu internetowego TECHMOT, a w szczególności składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

3) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z TECHMOT niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Konsumentów, co jest wprost określone.

4) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego TECHMOT.

5) Sklep internetowy(Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.drplon.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez TECHMOT

6) TECHMOT – TECHMOT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Konsularnej 1, NIP: 7542836968, REGON: 160050413, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245876, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł.

7) Towar – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym.

8) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy TECHMOT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Konsularnej 1, NIP: 7542836968, REGON: 160050413, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245876, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł, a Klientem,
zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

9) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

10) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

11) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

5. Wszystkie Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu drplon.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
1. Klient składa Zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego. W Zamówieniu określa się m. in. nazwę i ilość Towaru, imię i nazwisko Klienta bądź odbiorcy Towaru, dokładny adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail Klienta, dane niezbędne do wystawienia faktury.
Warunkiem złożenia Zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.2. Klient może również dokonać rejestracji konta w Sklepie internetowym. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.3. Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie TECHMOT za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ajurasz@tech-mot.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy TECHMOT wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu, żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.4. TECHMOT może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez TECHMOT za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię TECHMOT

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody TECHMOT.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania
  w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 • Niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 • Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla TECHMOT.
 • Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego i dozwolonego użytku osobistego.
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
§ 3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.drplon.pll, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • przedmiotu zamówienia
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami
 • wybranej metody płatności
 • wybranego sposobu dostawy
 • czasu dostawy

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z TECHMOT Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z załącznikami w formacie pdf. w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 4. Dostawa

1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jego opłacenia.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.

§ 5. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
Przelewem na rachunek bankowy ALIOR BANK S.A. 42 2490 0005 0000 4520 6655 1448 lub
BZ WBK S.A. 37 1090 2138 0000 0001 0749 4625
1)Dane do przelewu:
Techmot Sp. z o.o.
ul. Konsularna 1
45-089 Opole
Tytułem: nr zamówienia
2) przekazem pocztowym;
3. Klient winien opłacić zakupione Towary w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, o ile w treści zamówienia nie wskaże innego terminu.
§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie
i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar
w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła
w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej
z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.3. Zgodnie z art. 30 Ustawy o prawach konsumenta Konsument może odstąpić od umowy informując TECHMOT o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres TECHMOT, bądź adres elektroniczny Sklepu określone w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. TECHMOT poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w § 6 ust. 1.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim TECHMOT przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował TECHMOT o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres TECHMOT określony w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. W przypadku odstąpienia od umowy TECHMOT niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez TECHMOT, TECHMOT nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez TECHMOT przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. TECHMOT może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
13. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz do zwrotu zakupionych Towarów.

§ 7. Reklamacje zakupionych Towarów

1. TECHMOT jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. TECHMOT ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Reklamacje należy składać na piśmie za pomocą formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Klient może również złożyć reklamację w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z ww. formularza.

5. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a ta kże preferowany przez Klienta sposób poinformowania
o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć TECHMOT dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt TECHMOT dostarczyć wadliwy towar na adres TECHMOT wskazany w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

7. TECHMOT rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. TECHMOT podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić TECHMOT wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres ajurasz@tech-mot.pl

4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. TECHMOT zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.2. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).3. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje
u powiatowych rzeczników konsumentów.

4. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie

7. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z TECHMOT.

§ 10. Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną , poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym, przy składaniu Zamówienia lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce.2. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną Klient otrzymywać będzie na podany adres poczty elektronicznej (e-mail) informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez TECHMOT, w szczególności informacje o nowych produktach lub aktualnych promocjach.

3. Newsletter jest wysyłany nieodpłatnie.

4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez zaznaczenie stosownego pola na stronie swojego zarejestrowanego konta, wejście na podany link znajdujący się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem TECHMOT.

§ 11. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) jest TECHMOT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Konsularnej 1, NIP: 7542836968, REGON: 160050413, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245876, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez TECHMOT w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu realizacji Umowy sprzedaży oraz jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, to w celach marketingowych.

3. Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych innym podmiotom uczestniczącym w realizacji Zamówienia.

5. Klienta ma prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą oraz ich poprawiania.

6. TECHMOT wykorzystuje pliki typu cookies, które zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta, który może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce internetowej.

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności i plików cookies pod adresem drplon.pl

§ 12. Ochrona praw autorskich
Zawartość Sklepu internetowego jest własnością TECHMOT. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Sklepu internetowego (tekstowych, graficznych i innych) są chronione w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).
§ 13. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
3) Załącznik nr 3 – Zgłoszenie reklamacji.
3. TECHMOT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez TECHMOT, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych zmian.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2016 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego TECHMOT Sp. z o.o.

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

I. Prawo odstąpienia od umowy

W przypadku działania jako osoba fizyczna (konsument), która dokonała czynności prawnej z TECHMOT niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować TECHMOT Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@drplon.pl lub pismo wysłane pocztą na adres:

Techmot Sp. z o.o.
Konsularna 1
45-089 Opole

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

II. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

Techmot Sp. z o.o.
Konsularna 1
45-089 Opole

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego TECHMOT Sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Plik z formularzem znajduje się do pobrania tutaj.

Załącznik nr 3 do Regulaminu sklepu internetowego TECHMOT Sp. z o.o.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Plik z formularzem znajduje się do pobrania tutaj.

 

Informujemy, iż z dniem 25 maja 2018 r. zmienił się Regulamin sklepu internetowego www.drplon.pl oraz Polityka prywatności. Nowy Regulamin oraz Polityka prywatności dostępne są pod adresem www.drplon.pl/regulamin/ oraz www.drplon/polityka-prywatnosci/. Zmiany dotyczą wyłącznie ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zmiana numeracji Regulaminu dokonana na skutek wprowadzenia poniższych zmian, nie wpływa na dotychczasowe jego postanowienia.

Od 25.05.2018 r. zmieniają się następujące postanowienia Regulaminu:

 • W § 1 ust. 4 po pkt. 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”.

 • Zmienia się dotychczasową treść § 11, który otrzymuje następujące brzmienie:

㤠11. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest TECHMOT sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Konsularnej 1, NIP: 7542836968, REGON: 160050413, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245876, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest osoba każdorazowo wyznaczona przez Administratora danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@techmot.pl.
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez TECHMOT w szczególności w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu realizacji Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, to w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Jednocześnie dane są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i przez następujące okresy:
 5. wysyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, sms) oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w tym wszelkich informacji dotyczących ofert, aktualnych informacji o produktach i usługach oferowanych przez TECHMOT lub newslettera (w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody;
 6. zapewnienia obsługi zamówień składanych w TECHMOT w szczególności dostarczenia zamówionych towarów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych przewidzianych właściwymi przepisami prawa (w przypadku osób, które złożyły zamówienia) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych ze zrealizowanym zamówieniem;
 7. zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego www.drplon.pl i umożliwienia nieodpłatnego świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie sklepu – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż w okresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu;
 8. obsługi zapytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi usługami lub produktami – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celu lub okres przedawnienia roszczeń;
 9. monitorowania aktywności Użytkowników sklepu internetowego www.drplon.pl w celu dostosowania go i optymalizacji wyświetlanej zawartości do potrzeb Użytkowników – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, jednak nie identyfikujemy osób, których profilowanie dotyczy.
 10. Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży.
 11. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 12. Odbiorcami danych są dostawcy usług poczty elektronicznej, rozwiązań informatycznych gromadzących dane niezbędne do wysyłki newslettera i informacji handlowych oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji Zamówień, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 13. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 14. Klient ma prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą, w szczególności Klientowi przysługuje:
 15. prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
 16. prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 17. prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;
 18. prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
 19. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
 20. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 21. W przypadkach, w których przetwarzanie danych Klienta odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 22. Klient może skorzystać z praw opisanych powyżej poprzez przesłanie oświadczenia woli elektronicznie bądź listownie na adres Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych.
 23. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości Sklepu do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.
 24. TECHMOT wykorzystuje pliki typu cookies, które zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta, który może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 25. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności i plików cookies pod adresem drplon.pl.
 26. W przypadku uznania przez Klienta, że przetwarzanie przez TECHMOT danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Klientowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”.